Vybavíme za Vás...

Inžinierska činnosť: Územné rozhodnutie - Stavebné povolenie - Kolaudácia - Protipožiarna bezpečnosť stavieb - Vytyčovanie existujúcich inžinierskych sietí - Vyňatie pozemku z pôdneho fondu - Stavebný dozor - Energetický certifikát


AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ

 • výber vhodného miesta pre výstavbu na základe osobných obhliadok,
 • vypracovanie akvizičnej správy,
 • zabezpečenie podkladov z katastra,
 • uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkmi,
 • uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena,
 • vklad do katastra nehnuteľností


ÚZEMNÉ KONANIE

 • povolenia stavebného úradu v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona
 • zastupovanie v procese územného konania
 • majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov dotknutých plánovanou výstavbou v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia
 • odsúhlasenie a vyjadrenia k dokumentácii pre územné konanie (zadanie stavby) s orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami dotknutými plánovanou výstavbou v územnom konaní
 • v spolupráci s príslušným stavebným úradom prípravu a organizáciu územného konania, ukončenú vydaním územného rozhodnutia a jeho právoplatnosť

Územné rozhodnutie: v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej častí, podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia . Výsledkom územného konania je územné rozhodnutie


STAVEBNÉ KONANIE

 • povolenia stavebného úradu v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona
 • zastupovanie v procese stavebného konania
 • majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia
 • odsúhlasenie projektu pre stavebné povolenie s orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami dotknutými plánovanou výstavbou v stavebnom konaní
 • v spolupráci so stavebným úradom prípravu a organizáciu stavebného konania ukončenú vydaním stavebného povolenia a jeho právoplatnosť

Stavebné povolenie: v stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne  iných  predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie. Výsledkom stavebného konania je stavebné povolenie


KOLAUDÁCIA

 • zabezpečenie predpísaných skúšok a vyjadrení (technická inšpekcia, štátny hygienik a pod.)
 • príprava a organizácia kolaudačného konania s príslušným stavebným úradom
 • príprava dokumentácie o stavbe ku kolaudačným konaniam
 • vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho právoplatnosť
 • získanie užívacieho povolenia

Kolaudačné rozhodnutie: je správnym konaním, ktoré oprávňuje stavebníka na začatie užívania stavby, vymedzuje právny účel jej využívania a určuje podmienky na užívanie. Zakladá právo užívať stavbu s určeným účelom.


PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

 • projektová dokumentácia pre územné konanie – Zjednodušený projekt stavby
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – Realizačný projekt stavby
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • projekt NN prípojky a elektrorevízie + bleskozvodová inštalácia
 • projekt a revízie žúp, kanalizácií a vodovodného potrubia


PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB

 • prostredníctvom tímu špecialistov požiarnej ochrany vypracujeme požiarny projekt - tento projekt je vyžadovaný orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu

Protipožiarnu bezpečnosť stavieb: zabezpečujeme podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (v znení č. 307/2007 Z. z., 225/2012 Z. z., 334/2018 Z. z.). Čiastka 45/2004. Platnosť od 26.02.2004 Účinnosť od 01.01.2019


VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTÍ

 • zlučovanie drobných nehnuteľností do väčšieho celku, alebo naopak rozdelenie väčšieho celku na menšie
 • rozdelenie domov s dvoma alebo viacerými podielovými spoluvlastníkmi na samostatné vlastníctvo
 • jednotlivcov
 • rozdelenie pozemkov s dvoma alebo viacerými podielovými spoluvlastníkmi na samostatné vlastníctvo jednotlivcov jednotlivých menších pozemkov
 • né špecifické prípady /vysporiadanie vlastníctva/

 

VYŇATIE POZEMKU Z PôDNEHO FONDU

 • intravilán
 • extravilán

Vyňatie pozemku z pôdneho fondu: stavebné zámery investorov stavby a stavebníkov môžu naraziť na ochranu pôdneho fondu v prípade, ak žiadajú o stavebné povolenie pre stavbu, ktorá má stáť na pozemku s druhom pozemku poľnohospodárska pôda podľa klasifikácie katastra (orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast)

STAVEBNÝ DOZOR a STAVBYVEDÚCI

 • nenechajte sa zastupovať v tak dôležitej činnosti stavebným dozorom zo strany realizačnej firmy, pretože v prípade problémov nebude stáť dozor od firmy na Vašej strane

 

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY

 • je povinnosť dodať energetický certifikát pri: kolaudácii - dokončení novej budovy, dokončení významnej obnovy, predaji či prenájme 

Energetický certifikát: vypracovaný energetický certifikát má za úlohu pomôcť priniesť najdôležitejšie informácie o konkrétnych vlastnostiach nehnuteľnosti, na základe ktorých sa bude dať jednoducho posúdiť, či daná budova napĺňa aspoň minimálne požiadavky na všeobecnú energetickú hospodárnosť. Tieto požiadavky sú predpísané vyhláškou a ich splnenie pomôže klasifikácii budovy na konkrétnu energetickú triedu a je zároveň nevyhnutnou súčasťou kolaudácie.

 

 

ĎALEJ ZABEZPEČUJEME

Vytyčovanie existujúcich inžinierskych sietí: pri väčších projektoch vieme za vás prevziať celú odbornú a technickú agendu súvisiacu s inžinierskymi sieťami. Skoordinujeme komunikáciu so správcami existujúcich sietí, na predmetnom mieste špecifikujeme lokalitu potrebnú pre správcu, zabezpečíme geodetické merania/vytyčovania trasy, doplníme výsledky do katastrálnej mapy a odovzdáme Vám kompletné protokoly. Vieme zamerať aj výškopis pozemku, polohopisné prvky a pod.

 

 

Nájsť nás môžete aj na Facebooku → Assyst,Banská Štiavnica