Odporúčania

Polyfunkčný objekt
Banská Štiavnica, p.Lacko – mobil: 0915/ 655790

Inžinierska činnosť: stavebné povolenie,  HACCP, vedenie odpadovej agendy, zmena účelu užívania stavby, zásady správnej výrobnej praxe, sanitačný, hygienický program a činnosť DDD, uvedenie priestorov do prevádzky, požiarna správa, kolaudácia,...

Polyfunkčný objekt
Banská Štiavnica, p. Ruckschloss - mobil: 0905/469249

Inžinierska činnosť: Vybavenie kolaudačného rozhodnutia, protokol o tlakovej skúške a prehliadke vnútorného vodovodu, uvedenie priestorov do prevádzky, zápis - zmena druhu stavby do KN, stanovenie spoluvlastníckych podielov v dome, prevádzkový poriadok plynovej kotolne, požiarna ochrana (požiarny štatút, požiarno-poplachové smernice, evakuačný plán, menovanie členov protipožiarnej hliadky), nájomné zmluvy ...

 

Chalupa Počúvadlo
Počúvadlo, p. Dinga mobil: 0905/602399

Vybavenie: Akvizičná činnosť - Inžinierska činnosť /Územné rozhodnutie, Stavebné Povolenie, Kolaudácia /- Projektovú činnosť – Protipožiarna bezpečnosť stavieb – Vytyčovanie existujúcich inžinierskych sietí - Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností / Lesy SR / – Stavebný dozor – Manažovanie stavby


 

Developerská činnosť
Banská Štiavnica

 Inžinierska činnosť ... kompletná príprava "NA KĽÚČ" na výstavbu 22 rodinných domov

Iná inžinierska činnosť:

  

 

 

Nájdete nás aj na stránke mesta Banská Štiavnica:

 

 
 

Nájsť nás môžete aj na Facebooku → Assyst,Banská Štiavnica